czwartek, 23 kwietnia 2015

Zapowiedź książki

Wkrótce ukaże się książka mojego autorstwa: O chojnickim karnawale Solidarności, aby nieco wzniecić zainteresowanie tą pozycją przedstawiam fragmenty z recenzji naukowych i liczę na Wasz udział w trakcie promocji książki:"Rozpoznanie dziejów najnowszych w przestrzeniach lokalnych jest ważnym wyzwaniem poznawczym zarówno porządkującym rozproszoną wiedzę, jak i ją objaśniającym z pozycji upływającego czasu, a tym samym ujawniania się dystansu do wielu zjawisk i procesów, jak też formułowania ocen przewartościowujących. Tworzenie się ruchu społecznego „Solidarność” określa się zwykle fenomenem politycznym[…] Przedstawiony do oceny materiał poznawczy należy uznać za wartościowy. Przede wszystkim podjęto próbę holistycznego ukazania ruchu solidarnościowego w Chojnicach[…]. Autor dużą wagę przywiązuje do kwestii eksplanacyjnych. Odwołując się do literatury przedmiotu wskazuje zjawiska specyficzne, jak i prawidłowości rozwojowe ruchu[…] Biorąc pod uwagę takie przesłanki, jak: 1. Potrzebę dokumentowania bieżącej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej w przestrzeni lokalnej; 2. Porządkowanie, selekcję problemową zjawisk społeczno-politycznych; 3. Określenie roli mediów w kształtowaniu postaw, zachowań, wartości w lokalnej przestrzeni; 4. Ukazywanie nowych liderów życia publicznego w przestrzeni lokalnej; 5. Określanie kultury i świadomości społecznej – z przekonaniem wyrażam opinię, że opracowanie zasługuje na opublikowanie książkowe".

Z recenzji prof. zw. dra hab. Andrzeja Chodubskiego, Uniwersytet Gdański

"O ile w warunkach ogólnopolskich ruch ten jest już stosunkowo dobrze poznany, o tyle wpływ jego na losy kontynentu już dużo mniej. Podobnie kwestia ta odnosi się do społeczności lokalnych i wspólnot terytorialnych, które często są pomijane w kreowaniu tego ogólnopolskiego zrywu narodowego 1980 r., a przecież gdyby nie te lokalne środowiska, często skupione w średnich i większych miastach, niemożliwe byłoby utworzenie tak szerokich i masowych struktur, które objęły swym działaniem kilka milionów ludzi[…] Przykładem takim są Chojnice i ziemia chojnicka, która w latach 1980 – 1981 stała się terenem działań związanym z ruchem Solidarności, a do tej pory nie ukazały się, nie licząc wydawnictw wspomnieniowych, monograficzne ujęcia tej problematyki[…] Trzeba też przyznać, że dzięki opracowaniu Marcina Wałdocha, możemy dopiero zdać sobie sprawę z głębokich podziałów, w jakie została uwikłana ziemia chojnicka tego okresu[…] Przy okazji lektury książki dowiedzieć się można, w jaki sposób do rzeczywistości społeczno-politycznej lat 80. XX w. odnosiły się prominentne niekiedy jednostki i osobowości, które później pełniły pewne role samorządowe, gospodarcze, kulturalne czy polityczne już w warunkach III RP. Kończąc niniejszy wywód nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pozytywnie odnieść się do wydania książki, traktującej o losach chojnickiej >>Solidarności<<, gdyż pozycji takiej – jak dotąd – brakowało. Napisana ona została językiem ciekawym, zrozumiałym, a wsparta materiałami archiwalnymi i literaturą przedmiotu, która dotychczas nie była wykorzystana w regionie".


Z recenzji dra hab. Jacka Knopka prof. nadzw. Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu