niedziela, 25 września 2016

Sezon na nowotwór!

NIE SPALACJE ODPADÓW!!! TO JEST APEL DO MIESZKAŃCÓW, NIE TYLKO NASZEGO OSIEDLA, ALE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA!
Spalanie odpadów jest przede wszystkim niezgodne z prawem! Według Ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach, ten kto spala odpady w piecach centralnego ogrzewania podlega karze ograniczenia wolności, albo grzywny!
Poza tym, ten kto spala odpady naraża siebie i swoją rodzinę na zachorowania na raka różnego typu, zwielokrotnia szansę zapadnięcie na nowotwory o setki razy.
Proszę się zapoznać z przybliżonymi efektami spalania odpadów:
W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym pogarsza
się jakość powietrza w naszej Gminie.
Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-700o
C) i towarzyszy mu
emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń –pyłów i związków, takich jak: nieorganiczne związki chloru,
nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu ((NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO)- czad, drobny pył
zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). Ich szkodliwość dla naszego zdrowia
jest szczególnie duża ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji. Kominy domów znajdują się na
niedużej wysokości, co uniemożliwia wyniesienia zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez
wiatr. Skutkiem tego jest wzrost zanieczyszczeń w powietrzu w naszym najbliższym otoczeniu. Stężenia
zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stężenie tych
substancji powietrzu.
Spalenie 1 kg poliuretanów, występujących m.in. w gąbkach, uszczelkach czy podeszwach po spaleniu daje 30 do
50 litrów cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, a więc jednej z najsilniejszych trucizn. Przy spalaniu 1 kg
odpadów polichlorku winylu - popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie,
powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Podczas spalania
odpadów w paleniskach domowych jest emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania
odpadów w profesjonalnej spalarni.
Spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą
bardzo trudno usunąć a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar
domu.
Paląc w piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie , najbliższej rodzinie i sąsiadom.
Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne powodujące wiele
ciężkich a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie to najczystsze konsekwencje jakie ponosi organizm z
powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Tekst o efektach spalania pochodzi z ulotki opracowanej przez Gminę Proszowicie i znajdującej się na tej stronie: http://www.proszowice.pl/…/pliki/aktua…/ulotka_1_2_3-1-1.pdf