wtorek, 17 maja 2016

Niezbyt obywatelskie

O tzw. budżetach samorządowo-obywatskich, mówiłem w 2015 r., że to jest swoistą efemerydą (http://polityka-chojnice.blogspot.com/2015/04/efemeryda.html), więc w zasadzie może wkrótce zniknąć, a sam budżet nie ma nic wspólnego z budżetami obywatelskimi. Postawy, jakie mają wokół tego budżetu urzędnicy, którzy korzystają z tego, że są zarówno mieszkańcami osiedli, jak i pracownikami Urzędu Miejskiego, tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że tzw. budżet obywatelski to kolejny "pas transmisyjny" władzy "ratusza" do jednostek pomocniczych miasta, którymi są samorządy mieszkańców osiedli. O tym problemie styku urzędnicy-dysponowanie środkami, napiszę wkrótce więcej w związku z sytuacją na Osiedlu nr 10 "Kolejarz-Prochowa". 
Obecnie chciałbym zaznaczyć, że budżet tzw. obywatelski, który "działa" w oparciu o dokumenty wytworzone w ratuszu i podpisane przez Burmistrza, jest rozwiązaniem całkowicie NARZUCONYM

Przykładem tego niech będzie kopia treści z pisma, jakie złożyliśmy, jako Samorząd Mieszkańców Osiedla do Burmistrza Miasta w trakcie, kiedy trwały prace nad regulaminem tzw. budżetów obywatelskich. ŻADNA z naszych uwag nie została uwzględniona w ostatecznym kształcie regulaminu, nie wiem więc, po co poświęcaliśmy czas, aby wskazać Miastu, co powinni zmienić, aby był to w zasadzie budżet obywatelski, który dziś sprowadza się jedynie do budowy placyków zabaw, a właściwie wskazywaniu Miastu ich lokalizacji. Cały proces prowadzenia budżetów samorządowo-obywatelskich jest żenującą manipulacją społecznością lokalną i nie ma nic wspólnego z koncepcją budżetów obywatelskich. Niskie uczestnictwo mieszkańców w spoktaniach na temat tych budżetów jest dobitnym świadectwem, że to narzędzie nie wzbudziło w mieszkańcach żadnego zaufania. I słusznie. Przykłady bowiem potwierdzają najgorsze przypuszczenia, jakie miałem, kiedy proponowano tę efemerydę. 

Zarząd Osiedla nr Kolejarz, Prochowa                                          Chojnice, 28 czerwca  2015r.
                                                                                             
                                                                                  Sz. P.
                                                                                  Burmistrz Miasta Chojnice

Uwagi
do projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie zasad wykonywania budżetu Miasta Chojnice oraz sposobu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie jednostek pomocniczych Miasta Chojnice
           
            W nawiązaniu do prośby p. Burmistrza dot. ustosunkowania się członków Zarządu Osiedla nr Kolejarz, Prochowa do projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice                          w  sprawie zasad wykonania budżetu Miasta Chojnice oraz sposobu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie jednostek pomocniczych Miasta Chojnice poniżej prezentujemy uwagi do ww. projektu.
Ad. § 1        
Z zapisu tego paragrafu wynika, że to Zebranie Ogólne Mieszkańców decyduje o rozdziale środków finansowych na poszczególne zadania. Czy to oznacza, że jeśli Zarząd Osiedla będzie chciał zakupić np. papier ksero na swoją działalność to decyzje o tym podejmuje Zebranie Ogólne Mieszkańców?  Czy wszystkie wydatki, powinny być brane w tym przypadku pod uwagę? Uważamy, że należy to doprecyzować.
Ad. § 2
Wymagane jest uzupełnienie listy zadań poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i ich zakresu, które mają być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Z wyszczególnionych w tym paragrafie zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze tylko pkt. 1, 5 i 6 dotyczą działań na rzecz mieszkańców konkretnych osiedli.
Proponujemy dodanie zapisu do § 2.1. pkt. 1.  Organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i edukacyjnych.
W § 2.1. pkt 5 brakuje zapisu „tworzenie”.
Pozostałe wymagają korekty.
Można ewentualnie zgodzić się jeszcze z faktem (pkt. 2 i 3 § 2.1.), iż przyznane środki finansowe w nieznacznej kwocie mogą zasilić wydatki szkół czy placówek kultury (ale każdy z tych przypadków indywidualnie uzgodniony z Zarządem Osiedla). Wydaje się jednak zasadne, aby to dotyczyło tych jednostek, które położone są na terenie danego Osiedla. 
W § 2.1. pkt 4 wydatki związane z promowaniem idei samorządności i promowania Miasta Chojnice – proponowany zapis wykracza poza cele i zadania osiedla Kolejarz – Prochowa. Sama struktura obecnych budżetów obywatelskich jest sama w sobie przykładem wdrożenia idei samorządności i nie wymaga szczególnego promowania. Promowaniem Miasta Chojnice powinny się zajmować powołane w tym celu jednostki działające w ramach Urzędu Miasta. Natomiast w przypadku zrealizowania przez samorząd osiedlowy konkretnego „twardego” działania wypromowane powinno być samo zadanie jak i fakt, iż to działanie jest przykładem pracy obywatelskiej, oddolnej inicjatywy a nie działania urzędników.

Wśród zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze brakuje m. in.:
·         organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (inicjatyw) mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców osiedla;
·         wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej;
·         współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Osiedla;
Ad. § 3
Pytanie brzmi, a co z tym rokiem budżetowym? W jaki sposób to będzie rozwiązane?
Ad. § 5
Zapis § 5 blokuje 90 % zakładanej kwoty budżetu samorządowo obywatelskiego pod cele inwestycyjne, których nie sprecyzowano w Projekcie Zarządzenia. Czy te pieniądze będą faktycznie do dyspozycji samorządu osiedlowego?
Ad. § 6
Brak wskazania na jakie inwestycje konkretnie mogą być wydatkowane fundusze. Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym określa zadania własne gminy.  
Ad. § 9
W § 3 brak jakiegokolwiek zapisu o formularzu zgłoszeniowym projektu.
Uwagi
do formularza zgłoszeniowego projektów
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego
Nazwa formularza:
Tytuł formularza „budżetu obywatelskiego” nie ma odniesienia do Projektu Zarządzenia.                     W Projekcie Zarządzenia nie pojawia się ani razu sformułowanie „budżet obywatelski”.Pkt 7. Formularza: 
Kto ma określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, czy Zarząd ma w tym celu napisać prognozę oddziaływania na środowisko? Czy ma korzystać z odpłatnych porad specjalistów?
Pkt. 9. Formularza:
Zgodnie z § 6 pkt. 2 inwestycje mogą być realizowane tylko na terenie będącym własnością Miasta Chojnice lub jego dyspozycji, więc w jakim celu zgoda zarządzającego?
Dodatkowe załączniki:
Z jakich środków Zarząd Osiedla ma zlecić wykonanie np. wizualizacji projektu, ekspertyzy, analizy prawne?