środa, 4 grudnia 2019

Raporty o stanie gminy

Od 2018 roku włodarze samorządowi zmuszeni są przez ustawodawcę do składania rocznego raportu o stanie gminy, taki raport musi być przedstawiony do końca maja każdego roku. 

Oczywiście Burmistrz Miasta Chojnice taki raport w zeszłym roku przedstawił, ale raport ów powstał w swoistej dowolności, bowiem Rada Miejska w Chojnicach nie podjęła dotąd uchwały o szczegółowych wymogach dla rocznego raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, a bez reguł, zasad i ram tworzenia raportu, dokument prezentowany przez Burmistrza uniemożliwia pełną i obiektywną ocenę działań włodarza za przedstawiany okres. Zresztą w zeszłym roku, z tego co mi wiadomo, żaden z obywateli Chojnic nie zgłosił żadnych uwag do raportu o stanie gminy, nie mieli też większych uwag, z tego co mi wiadomo, chojniccy radni. Nikt też z radnych opozycji nie zaproponował nawet, aby raport o stanie gminy miał jakąś podstawę w uchwale podjętej przez Radę Miejską w Chojnicach. Natomiast istnieje taka konieczność, aby ową uchwałę podjąć, bowiem tylko rzetelny, przejrzysty i zgodny w wymogami ustawowymi raport o stanie gminy daje podstawę do rzetelnej oceny działań Burmistrza. Nie można bowiem zapomnieć, że ustawodawca wprowadził ten obowiązek składania raportów o stanie gminy, po to właśnie, aby podnieść poziom społecznej partycypacji i przesunąć nieco środek ciężkości w lokalnej przestrzeni w kierunku demokracji bezpośredniej - uczestniczącej. 

Niestety, dopóki raporty będą nieobiektywne, nieczytelne i wykonane w sposób nierzetelny, nie będzie najmniejszych szans na to, aby ktokolwiek ze społeczeństwa obywatelskiego podjął się próby wypowiedzi w trakcie sesji Rady Miejskiej poświęconej dyskusji nad stanem naszego miasta. Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia, żeby w dyskusji wzięło udział do 15 obywateli, którzy przedstawią 50 podpisów innych obywateli miasta. Tego właśnie potrzebujemy i mam nadzieję, że przyszłoroczny raport o stanie Miasta Chojnice wywoła gorącą dyskusję i do wypowiedzi na sesji zgłosi się przynajmniej 15 osób. 

Żeby ułatwić proces związany z społeczną partycypacją przy rocznych raportach o stanie gminy złożyłem do Rady Miejskiej w Chojnicach petycję o podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dla rocznego raportu o stanie gminy. 

Petycja dostępna jest na stronach BIP UM Chojnice: https://bip.miastochojnice.pl/565.html

Liczę, że tym razem na rozpatrzeniu petycji zaważy dobro mieszkańców. 

wtorek, 3 grudnia 2019

Nie będzie uchwały o konsultacjach społecznych

Władze Chojnic są impregnowane na postęp. Włodarze lubią brać udział w strajkach w obronie demokracji w Polsce, ale coraz częściej zapewniają mnie o tym, że głoszą tylko puste i obce sobie hasła, sami bowiem występują przeciwko demokracji lokalnej i przeciwko procesom inkluzji społecznej w procesy decyzyjne rzutujące na położenie lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach i władze Chojnic po raz kolejny popisują się wiedzą prawniczą - ironizuję oczywiście. W odpowiedzi na moją petycję o podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad prowadzenia konsultacji społecznych, Przewodniczący RM Chojnice odpowiada mi, że nie widzi takiej potrzeby. Nic dziwnego! Standardy rozwiniętych demokracji w których obywatele znają zasady na których mogą prowadzić dialog z władzą w sprawie spraw publicznych - to chyba  obca materia dla Antoniego Szlangi. Już chyba wszędzie w regionie, miasta, miasteczka, ale i gminy wiejskie posiadają jasne zasady prowadzenia konsultacji społecznych, ale w Chojnicach ich nie ma!

Według Szlangi moja petycja ma znamiona uchwały :) Według mnie Przewodniczący ma oznaki nawiązywania do dawnej działalności w ramach ORMO, bo przeinacza fakty, dowolnie interpretuje prawo i manipuluje w ten sposób opinią publiczną i odbiorem społecznym. 

Bardzo nisko oceniam pracę Przewodniczącego RM, który tym samym nawet nie dopuścił do rozpatrywania mojej petycji przez radnych. Jeszcze kilka takich odpowiedzi, a uznam, że to kontynuacja "dyktatury ciemniaków" o której tak pięknie mówił Kiselewski. Niemniej, proszę radnych Rady Miejskiej w Chojnicach, aby temat podjęli i aby sami wyszli z propozycją uchwały w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami gminy. 

Natomiast z pisma Szlangi, który petycję próbuje nazwać inicjatywą uchwałodawczą, śmiać się będą po krańce czasu. Gdyby radny Szlanga zasięgnął nieco wiedzy, to petycje służą, między innymi temu, aby inicjować zmiany i kierunki aktów prawa lokalnego. 

O takiej właśnie otwartości władzy wobec obywateli w Chojnicach można mówić głośno - gadanie władz miejskich o dialogu, konsultacjach, itd. To jest bicie piany bez pokrycia. Dlatego mieszkańcy powinni odtąd bojkotować, każde RZEKOME propozycje władz miejskich o konsultacje. Są one w Chojnicach prowadzone bez realnych podstaw - jeśli nie mają akurat umocowania w odrębnej ustawie, a często nie mają, bo są to konsultacje tzw. dobrowolne. Kolejny raz, na liście postępu Chojnice są na szarym końcu. Standardy panujące w Chojnicach zaczynają mi przypominać autorytarne i upadające państewka. 

Petycja, jak i odpowiedź na nią: https://bip.miastochojnice.pl/565.html

niedziela, 1 grudnia 2019

Wspieram seniorów

Władze Chojnic zapowiedziały wycofanie się z finansowania Karty Dużej Rodziny. Właściwie, chyba, sprawa jest już finansowo przesądzona. 

Zastanówmy się teraz nad problemem. Jedni mówią, KDR jest niepotrzebna, bo jest 500+, inni powiedzą, że KDR jest nadal potrzebna, bo rosną koszty, a karta dawała rodzinom wstęp do instytucji sportu i kultury. Zgadzam się z tymi opiniami. Jednak naprawdę sytuacja seniorów, albo inaczej problem starzenia się społeczeństwa Chojnic staje się problemem palącym i nie rozwiąże go likwidacja KDR, może go jedynie pogłębić. 

Miasto nie posiada spójnej polityki senioralnej. Co więcej jest na szarym końcu postępu, bowiem nawet w mniejszych miastach regionu władze miejskie powołują Rady Seniorów przy Radach Miejskich, ale w Chojnicach Rady Seniorów nie ma, a kiedy złożyłem w tej sprawie wniosek do Rady Miejskiej, to uznano mnie za nieuprawnioną osobę do składania wniosku o powołanie Rady Seniorów. 

Obecna sytuacja to kolejny odprysk prowadzenia autorytarnych rządów w Chojnicach i podejmowania instrumentalnie różnych problemów społecznych i środowisk. Miasto zamiast poważnie wziąć pod wzgląd problem starzenia się społeczeństwa, to współpracuje ze stowarzyszeniem Rady Seniorów, które to stowarzyszenie jest co najwyżej kolejnym pasem transmisyjnym ideologii kręgów władzy chojnickiej do środowisk seniorów. Niczego nie rozwiązując, ale tylko potęgując problemy. 

Likwidacja KDR jest błędem. Kolejny przyczynek, który będzie zniechęcał do posiadania dużych rodzin. Przecież jest to oczywiste. Planowane zaś działania wobec chojnickich seniorów, ocenić należy jako prowizoryczne i nieefektywne. Przyglądam się polityce senioralnej w polskich samorządach i dopóki nie ma spójnej polityki senioralnej, przygotowanej w oparciu o wprowadzenie systemowych rozwiązań, to nie ma też widoków na polepszenie położenia ludzi starszych. 

Na koniec warto zapytać, co dziadkowi z darmowego wejścia na basen, albo do kina, jak będzie musiał zapłacić za bilety dla wnuków? To nie ma sensu. 

Apeluję do władz miejskich, szczególnie do Rady Miejskiej, aby podjęła poważną debatę nad polityką senioralną, jednocześnie blokując likwidację finansowania KDR. 

piątek, 29 listopada 2019

Petycja o podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad prowadzenia konsultacji społecznych

28 listopada złożyłem petycję do Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie podjęcia uchwały o trybie i zasadach prowadzenia konsultacji społecznych. Takiej uchwały dotąd RM nie podjęła, a powinna, między innymi dlatego, aby istniały jasne i przejrzyste dla obywateli zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Chojnicach. 

Treść petycji na stronie BIP Miasto Chojnice: https://bip.miastochojnice.pl/565.html  (pismo z dn. 28.11.2019 r.). 

czwartek, 21 listopada 2019

Ciepła trawka

Drużyna na spadku, witająca się z II ligą, ale radni miejscy w Chojnicach decydują się na wielomilionową inwestycję w podgrzewaną murawę dla Chojniczanki. Czy są jakieś granice tego absurdu? Nie ma, w Chojnicach absurd przekracza wszelkie granice i wytycza nowe szlaki.

Radni opozycji miast głosować przeciwko, to wstrzymali się od głosu, na tyle ich tylko stać. Zresztą ich nieporadność, a piszę o radnych przede wszystkim z klubu PiS widać na każdym kroku. Przy ich milczącej zgodzie odbywają się konsultacje społeczne bez stosownej uchwały Rady Miejskiej, w Radzie Miejskiej zasiadają zastępcy kierowników miejskich spółek - co jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym, a kiedy mogliby np. walczyć o wzrost bonifikat za uwłaszczenie mieszkań to nie robią tego (choć PiS walczył o to np. w Warszawie). Oto Chojnice! Radnych z klubu Burmistrza ciężko słuchać bez uszczerbku dla psychiki i zdrowego rozsądku. Radny Szank chce budować opór samorządów wobec PZPN, ale głosuje za inwestycją w ciepłą trawkę...Czy można sobie dobitniej zaprzeczyć?

Teraz jeszcze ta Rada Miejska, w której słychać jedynie mlask samozadowolenia, funduje Chojniczanom podgrzewaną murawę za miliony. Być może jest to jedna z form ograniczania spalania węgla, bo skoro ludziom nie będzie lżej finansowo, a w sezonie trzeba grzać, to być może na ciepłej murawie zmieszczą się w sezonie grzewczym ci wszyscy, których w Chojnicach nie stać na ogrzewanie albo i dla tych, którzy chcą się ogrzać, ale ekologicznie...Czy to jest pomysł Miasta na walkę ze smogiem?

Kiedy Miasto Chojnice przestanie robić dobrze wszystkim innym, tylko nie chojniczanom?

wtorek, 19 listopada 2019

Czy w Chojnicach panuje bezprawie?

Zgodnie z art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym, gmina winna w ramach prowadzonych konsultacji społecznych stworzyć, jak podaje pkt. 2. wymienionego artykułu: "Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy [...]".

Jak wiemy, Urząd Miejski w Chojnicach często ogłasza konsultacje społeczne. Np. w sprawie tzw. "zachodniego obejścia", czy też w innych sprawach społecznie ważkich, choćby jak w sprawie zagospodarowania Wzgórza Ewangelickiego, itd. W pewnym okresie zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego w zasadzie nic nie wiadomo o zasadach tych chojnickich konsultacji? 

Najpierw więc zapytałem Urząd Miejski w Chojnicach o to, jakie konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Miasto Chojnice w latach 2010-2019. W odpowiedzi otrzymałem plik pdf z tytułami konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Chojnice w tym okresie (pismo znajduje się poniżej tekstu). Problem jednak w tym, że jak się okazało w odpowiedzi na moje kolejne pytanie do Miasta Chojnice, Urząd Miejski nie posiada uchwały rady gminy, czyli Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy. Dla mnie osobiście jest to szokujące, i w mojej opinii jednoznaczne, że od lat w Chojnicach dzieje się bezprawie. 

Jeśli bowiem Rada Miejska w Chojnicach nie podjęła dotąd stosownej uchwały, to na jakiej podstawie odbywają się konsultacje społeczne? Istotne jest bowiem to, że w art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym w pkt. 1, ustawodawca zapisał, że "W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy". Konsultacje nie są więc obligatoryjne, jeśli nie wskazuje ich szczegółowa ustawa jako takich, ale jeśli władze samorządowe decydują o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, to muszą mieć one podstawę w akcie prawa miejscowego w postaci uchwały w przedmiocie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy. Jak wynika z pism z Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w Chojnicach Rada Miejska stosowanej uchwały nigdy nie podjęła. Jest to szokujące!!!

Czy to oznacza, że wszystkie konsultacje społeczne w Chojnicach w latach 2010-2019 zostały przeprowadzone w sposób bezprawny? W mojej ocenie tak, a co więcej oznacza to, w mojej ocenie, że władze miejskie w Chojnicach od lat w sposób permanentny łamią prawo. W mojej opinii, brak stosownej uchwały uniemożliwiał też Miastu Chojnice podjęcie działań zmierzających do stworzenia i wdrożenia budżetu obywatelskiego. Czy można to inaczej nazwać, niż kompletnym bezprawiem? Skoro bowiem nie ma żadnych zasad w prawie miejscowym o prowadzeniu konsultacji społecznych, to wiadomo, że panuje przysłowiowa "wolna amerykanka".  Pytam też, co robią chojniccy radni z tzw. opozycji???

Stosowna uchwała w przedmiocie konsultacji społecznych została podjęta w sąsiednich miastach i gminach, między innymi w Człuchowie w 2014 r. Jej treść znajduje się tutaj: https://www.infor.pl/akt-prawny/U79.2014.139.0002923,uchwala-nr-xlix3512014-rady-miejskiej-w-czluchowie-w-sprawie-okreslenia-zasad-itrybu-przeprowadzenia-konsultacji-zmieszkancami-gminy-miejskiej-czluchow.html

Podobnie w gminie wiejskiej Chojnice, też została podjęta stosowna uchwała: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=41965


Urząd Miejski w Chojnicach potwierdza, że Rada Miejska w Chojnicach nie podjęła dotąd uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Chojnice. 

Lista konsultacji społecznych, które Miasto Chojnice, w mojej opinii, prowadziło niezgodnie z prawem w latach 2010-2019. 


poniedziałek, 18 listopada 2019

Promocja bez wsparcia

To co robione z pasji, to wychodzi najlepiej. 

Pod koniec października w Wielkiej Brytanii i USA w wydawnictwie Osprey ukazała się książka Case White: The Invasion of Poland 1939, której autor, Robert Forczyk, to uznany specjalista w dziedzinie wojskowości, bezpieczeństwa oraz stosunków międzynarodowych, który powołuje się na książkę mojego i Andrzeja Lorbieckiego autorstwa, czyli na: Chojnice 1939. 

Książka jest dostępna wysyłkowo przez serwisy internetowe. 


I składam zapytanie do władz miejskich Chojnic czy mogą pochwalić się podobnymi sukcesami wydawniczymi wśród swoich licznych w ostatnich latach wydawnictw, w które pompowane są publiczne pieniądze? Jest to pytanie retoryczne. Oczywiście, że nie mogą. Takich sukcesów, jak cytowania w największych i najlepszych wydawnictwach świata prace promowane przez chojnicki ratusz nigdy się nie doczekają, bo to co promuje ratusz, to w większości jest albo odgrzewanie starych kotletów sprzed kilkuset lat, albo promocja autoplagiatów, albo wydawanie niespełnionych autorów, którzy są politycznie pompowani na użytek, tego lub innego układu. 

Gdyby Miasto Chojnice wspierało ludzi o niezależnym sposobie myślenia i działania, żylibyśmy w naprawdę prężnym ośrodku miejskim, znanym z osiągnięć intelektualnych i gospodarczych, a nie tylko z afer. Brak umiejętności wykorzystania faktu wybuchu II wojny światowej w Chojnicach dla promocji Miasta jest też wielkim zaniedbaniem. No, ale skoro Wałdoch napisał książkę o wybuchu II wojny światowej w Chojnicach, to trzeba ten fakt przemilczeć, nawet jeśli to ma zaszkodzić całemu miastu - oto logika władz miejskich. Śmieszna, ale w mojej opinii, prawdziwa.

sobota, 16 listopada 2019

Całkowicie zabawna historia

Prognozy moje były jednak nietrafione. Zegar Palucha będzie bił nadal. Nowym dyrektorem chojnickiego szpitala został Maciej Polasik, dotychczasowy zastępca Leszka Bonny ds. medycznych. 

Nominacja nie jest przypadkowa, bo Maciej Polasik ma niezbędne doświadczenie, zna też realia chojnickie. Osobiście oceniam profesjonalizm Macieja Polasika bardzo wysoko, szkoda tylko, że jest to kolejna osoba jakoś politycznie uwikłana w lokalny układ polityczny. Świadectwem tego jest przecież start w ostatnich wyborach samorządowych, zgromadzenie znacznej liczby głosów wyborczych, a potem brak podjęcia mandatu...czyli uczestnictwo w dobrze realizowanej grze wyborczej, jak przypuszczam pisanej w kręgu Burmistrza Chojnic. 

Mamy więc zmianę na stanowisku dyrektora chojnickiego szpitala, ale niestety tylko pozorną. W mojej ocenie, gdyby Maciej Polasik uwolnił się od znajomości z lokalnym układem politycznym, to byłby zdolny wnieść wiele nowej jakości do chojnickiego szpitala, ale to się pewnie nie stanie, bo zaraz po takim ruchu mógłby przestać pełnić nowe obowiązki. 

Pomimo tych politycznych zawiłości, życzę Maciejowi Polasikowi, żeby był w stanie łączyć swoje liczne zajęcia i pasje z nowymi obowiązkami. Życzę też wielu sukcesów i wytrwałości na nowym stanowisku pracy. Jednak, jednoczesne kontrolowanie lub prowadzenie Chojniczanki i szpitala wydaje mi się mało realne. Natomiast lokalnemu układowi politycznemu gratuluję zmysłu samozachowawczego, który powstrzymał ewentualną promocję na nowe stanowisko Mariusza Palucha - byłaby to naprawdę niepopularna decyzja wśród chojniczan.

Jeszcze z historycznego punktu widzenia, Śp. Ojciec Macieja Polasika był I sekretarzem PZPR w Chojnicach, stracił stanowisko, bo w opinii twardogłowych w partii nie poradził sobie z tzw. karnawałem "Solidarności". Dla mnie znaczy to tyle, że miał ludzkie odruchy, pomimo partyjnego uwiązania i niedogodnych uwarunkowań reżimu...a jak mawiają "niedaleko pada jabłko od jabłoni". Może się więc okazać, że ze społecznego punktu widzenia mamy do czynienia ze zmianą rzeczywistą, a nie tylko pozorną. 

Nieodparte jest też wrażenie, że w Chojnicach mamy do czynienia z kontynuacją elit. Synowie i córki wysoko postawionych aparatczyków reżimu komunistycznego, podobnie jak ich ojcowie i matki pełnią wysokie stanowiska w życiu publicznym naszego miasta. Nie wystawiam tutaj świadectwa krytyki totalnej, ale z politologicznego i socjologicznego punktu widzenia, zastanawiam się nad fenomenem tej sytuacji. 

sobota, 9 listopada 2019

Rozwiązanie zagadki wyborczej

No i proszę, proszę. Głowiłem się, zastanawiałem się, jak Paluch zrealizuje swoją obietnicę wyborczą z kampanii samorządowej w 2018 roku o darmowym basenie dla wszystkich mieszkańców powiatu chojnickiego?  

Zagadkę tę pomógł rozwiązać nie kto inny jak Leszek Bonna. 

Otóż, stoimy prawdopodobnie przed bardzo oczywistym scenariuszem w którym Leszka Bonnę na stanowisku dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach zastąpi Mariusz Paluch. Ta oczywistość wynika po prostu z relacji chojnickiego układu politycznego, w którym każdy obywatel potrafi połączyć złotą nicią takie postacie lokalnej polityki jak Arseniusz Finster, Leszek Bonna i Mariusz Paluch.  Jak wiadomo, Bonna został nominowany partyjnym kopniakiem w górę i będzie, ku przerażeniu Ludu Pomorskiego, wicemarszałkiem województwa pomorskiego. Dotąd można było omijać szpital, ale jak się wydostać z województwa? W tej sytuacji, być może, Mariusz Paluch złoży buławę wicestarosty i zostanie powołany przez powiat na stanowisko dyrektora szpitala. 

Jak ma się to do obietnicy wyborczej Mariusza Palucha - który obiecywał darmowe wejścia na basen dla wszystkich mieszkańców powiatu? Spryt jak się patrzy. Otóż Mariusz Paluch, będzie przecież odpowiedzialny za darmowy basen(ik) dla wszystkich pacjentów podległej mu placówki, jeśli tylko zostanie dyrektorem. Pacjenci zaś głównie są z naszego powiatu, i ... o Eureka! Obietnica spełniona. 

Kto by się spodziewał, takiego rozwoju sprawy i rychłej realizacji obietnicy wyborczej? W swej naiwności wciąż myślałem, że Paluchowi chodziło o darmowe wejścia na basen Centrum Park Chojnice...Przyjdzie mi więc, chyba, wkrótce wyłączyć Zegar Palucha?

niedziela, 27 października 2019

Kręte drogi demokracji lokalnej

Mija już rok,  odkąd w Chojnicach możliwym jest składanie obywatelskich projektów uchwał. Stosowny akt prawny umożliwiający takie działanie jest dostępny tutaj: https://www.miastochojnice.pl/wp-content/uploads/2018/10/Uchwala.XLVIII_578_18.2018-10-01_zasady_inicjatywa.pdf

Z mojej wiedzy wynika, że dotąd, po roku obowiązywania nowego prawa, obywatele nie podjęli ani razu inicjatywy uchwałodawczej. Warto zapytać, dlaczego? 

W mojej opinii Ucwałą XLVIII jest po prostu wadliwa, a regulamin obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jest tak zagmatwany, że sprawne i efektywne przeprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej wymaga szczegółowej wiedzy prawniczej i politologicznej, a i to może nie wystarczyć...Regulamin obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Chojnicach jest napisany w sposób niepoprawny. Warto zaznaczyć, że sam regulamin ma aż 5 stron i 18 paragrafów! W innych gminach sprawa wygląda tak, że regulaminy ograniczają się do objętości 1-2 stron, po to aby obywatelom ułatwiać inicjatywę uchwałodawczą, a nie ją utrudniać! W Sopocie np. taki regulamin składa się z 8 paragrafów, w Gdańsku z 13 paragrafów, ale rozpisanych na nieco ponad 2 stronach! Nie inaczej sytuacja wygląda w Bytowie - regulamin rozpisany na nieco ponad 2 stronach i w zaledwie 7 paragrafach! Czy my w Chojnicach żyjemy w innej Polsce? 

Zachęcam wszystkich odwiedzających mojego bloga, do lektury powyższej uchwały i regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to koszmarny przykład tworzenia prawa miejscowego, z podświadomym chyba założeniem - "jak ograniczyć prawa obywatelskie, wdrażając prawa obywatelskie". 

Apeluję, zarówno do Burmistrza, Rady Miejskiej jak i do wszystkich radnych miejskich, aby przyjrzeli się sprawie raz jeszcze, krytycznie, i tak, aby znieść bariery w organizacji inicjatyw obywatelskich. Panie i Panowie radni, nie musicie się obawiać inicjatyw obywatelskich. Te przecież w założeniu, mają pomóc wam w zarządzaniu miastem. Nie ograniczajcie już na gruncie prawnym obywatelskiej inicjatywy! Uczyńcie prawo miejscowe przejrzystym i przyjaznym dla inicjatyw obywatelskich, bo obecny regulamin powoduje zerową aktywność obywatelską (czy o to chodzi)? Nie wiem, który z chojnickich kauzyperdów jest odpowiedzialny za taki gniot prawny, ale z pewnością radni mają moc tę pomyłkę naprawić. 

sobota, 19 października 2019

Najbliższe działania

Niedługo po otwarciu obrad Sejmu nowej, IX kadencji, przekażę posłowi Konfederacji listę działań o których podjęcie będę zabiegał. W ramach tych działań będą:

- likwidacja systemu płatnych telewizji w szpitalach publicznych (nowelizacja prawa o KRRiTV);
- nowelizacja prawa ustawa o finansach publicznych, wyeliminowanie możliwości udzielania umorzeń od podatków od nieruchomości przez jednoosobowy organ gminy;
- nowelizacja prawa ustawa o jednostkach lecznictwa publicznego - wzmocenienie funkcji kontrolnej i nadzorczej społeczeństwa i przedstawicieli wojewodów w radach społecznych szpitali;
- złożenie projektu ustawy o zdefiniowaniu konfliktu interesów w działalności publicznej;
- nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach - możliwość elektronicznego zakładania stowarzyszeń i elektronicznego ich rozliczania. 

Tyle na początek. Jednak lista zagadnień i opracowanych przeze mnie tematów, których podjęcia będę się domagał jest bardzo długa i istotna z perspektywy interesu społecznego. 

poniedziałek, 14 października 2019

Wynik do Sejmu RP

I...po wyborach :)

Garść podstawowych informacji, z mojej perspektywy, wygląda tak: Konfederacja dostała się do Sejmu. Artur Dziambor został posłem na Sejm RP. Na mnie padło 2255 głosów, co uważam za bardzo dobry wynik. I...trzeci wynik kandydatów z Chojnic, tuż za przegranym Leszkiem z PO (z którym wygrałem nawet w Gdyni) i za wygranym Olkiem PiS. Jest to też trzeci wynik na liście Konfederacji do Sejmu RP z okręgu nr 26 Gdynia.

Żaden z głosów na mnie nie będzie zmarnowany. Nadal będę badał przejrzystość działań władzy, mam też zamiar wspierać posła Artura Dziambora, również poprzez interpelacje i propozycje zmian w prawie. 

Gorąco dziękuję za wsparcie, wszystkim Wam, ludziom dobrej woli, którzy nie chcą w Polsce socjalizmu! Dziękuję Wam za zaufanie. 

środa, 9 października 2019

Nie chcą debaty wyborczej

30 września wystosowałem publiczne zaproszenie do debaty wyborczej dla kandydatów do Sejmu RP z Chojnic. 1 października wysłałem mailowe zaproszenia do kandydatów do Sejmu RP z Chojnic, oczywiście do debaty wyborczej. 3 października sporządziłem apel do mediów lokalnych aby zorganizowały debatę wyborczą. Niestety, żadna z tych prób nie skończyła się sukcesem o czym właśnie Państwa informuję. 

Oznacza to, że w Chojnicach nie znalazł się nikt, kto chciałby rozmawiać o kwestiach merytorycznych, nikt kto chciałby przedstawić swoje wizje, koncepcje i plany dla Polski w odniesieniu do argumentów. Wszyscy zaś plakatują i banerują miasto i nasz region na potęgę. 

Bardzo żałuję, również jako społecznik i obywatel, że nikt z kontrkandydatów nie był zainteresowany konfrontacją wyborczą, tak abyście Państwo mogli wybrać taką wizję Polski, która jest Wam bliska. Mam nadzieję, że przy urnach będziecie pamiętać, kto chciał otwartej debaty o Polsce i o naszym regionie, a kto tej debaty unikał. 

poniedziałek, 7 października 2019

wRealu24

Skorzystałem z zaproszenia telewizji internetowej wRealu24 i miałem okazję nie tylko odnieść się do bieżących spraw, takich jak wyskok byłego prezydenta Lecha Wałęsy na konwencji KO PO, czy też do tyrady Neumanna, ale też i do sprawy programowych Konfederacji oraz wyłożyłem nieco z moich postulatów w tej kampanii wyborczej. Media w Chojnicach nie są zainteresowane rzeczową i merytoryczną debatą kandydatów do Sejmu RP, więc trzeba nam jeździć do Warszawy, żeby nagłaśniać ważne sprawy społeczne. 

Zapraszam do oglądania:niedziela, 6 października 2019

Sławek poleca?

W Polsce szerokim echem odbiły się słowa Sławomira Neumanna z PO, który ocenił w prywatnych rozmowach z kolegą partyjnym wiele aspektów naszego życia. W tym społeczeństwo, elektorat jako taki, rolę sądów, więc choć prywatnie, to jednak mówił o sprawach publicznych i relacjach politycznych elity pomorskiej PO. Do której przecież zalicza się nie kto inny jak dyrektor chojnickiego szpitala Leszek Bonna z PO. 

W sieci znalazłem takie oto zdjęcie, zdaje się, że Sławek Neumann rekomenduje Leszka Bonnę? ;)

☝️Taśmy Neumanna są o tyle symptomatyczne, że dotyczą nie tylko wszystkich baronów partyjnych PO, ale oddają mentalność wszystkich baronów partyjnych. Politycy w Polsce, z rzadkimi wyjątkami, przedkładają obywateli, jednostki, sprawy ważne społecznie i politycznie ponad interes własny, własnej kliki i partii. Dominuje lojalność plemienna i pogarda dla "mas/nas". To jest prawdziwa twarz polskiej polityki 👹👺
👉📣👉Zmieńmy to 13 X. Głosujcie na Konfederację. U nas nie ma, i nie będzie, baronów partyjnych u nas jest drużyna Konfederacji i troska o jednostkę, i naród.