poniedziałek, 14 grudnia 2015

Urzędnicza samowolka

Obowiązkiem kancelaryjnym jest, to aby urzędnicy zgodnie z instrukcją kancelaryjną nadawali sprawom przez siebie prowadzonym numer sprawy. Pozwala to na rzetelne prowadzenie spraw, archiwizowanie, ale i rozliczanie urzędników i władze z pracy i podjętych działań na podstawie wytwarzanej w Chojnicach dokumentacji. Jak się niedawno okazało, jeden z urzędników ratusza dr Przemysław Zientkowski otrzymał w tej sprawie pouczenie od burmistrza Arseniusza Finstera (http://polityka-chojnice.blogspot.com/2015/10/pouczenie-dla-zientkowskiego.html). Niestety, ale burmistrz poucza swojego urzędnika, ale sam postępuje niezgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Takie praktyki umożliwiają władzy, w pewnej mierze, unikanie odpowiedzialności, bowiem pismo, które nie jest opatrzone znakiem sprawy, stawia poważny problem dotyczący statusu takiego pisma. Urzędnik, który w godzinach pracy podpisał się pod nim i wysłał to do opinii publicznej i konkretnego adresata, będzie udowadniał, że wysłał pismo...prywatnie. Dlatego urzędników zobowiązano do odpowiedniego prowadzenia spraw kancelaryjnych. Niestety burmistrz Arseniusz Finster daje zły przykład swoim urzędnikom i z rozbrajającą szczerością wyznaje, że: 

"[...] oświadczenia burmistrza nie mają nadawanych numerów sprawy". 


Znikome jednostki

Urząd Miejski w Chojnicach na moje pytanie o to, jaka jest liczba pracowników w jednostkach budżetowych odpowiedział, że takiej wiedzy nie posiada. Zadałem dokładnie, takie pytanie:

Korzystając z zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej składam zapytanie o:

- liczbę pracowników zatrudnionych na dzień 30.09.2015 r. na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach budżetowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach, które wymienione są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.miastochojnice.pl/98.html

Odpowiedź UM: "[...] Urząd Miejski w Chojnicach nie posiada informacji na wnioskowany temat".

Do jednostek budżetowych UM w Chojnicach zalicza się: szkoły podstawowe, gimnazja, żłobek miejski, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostki budżetowe UM: http://bip.miastochojnice.pl/98.html) . Na te instytucje Miasto rokrocznie przekazuje dziesiątki milionów złotych, ale...Urząd Miejski i władza miejska nie ma posiada informacji o tym, jaka w tych jednostkach jest liczba pracowników. Jak bardzo z tym kontrastuje zainteresowanie burmistrza Chojnic liczbą członków chojnickich stowarzyszeń. Poszukiwanie u innych ludzi, kiedy nie ma się wiedzy o liczbie etatów w podległych jednostkach budżetowych? 

Na same szkoły podstawowe i gimnazja w mieście przeznacza się w projekcie na 2016 r., 32 mln złotych, ale UM nie ma wiedzy o liczbie pracowników! Ciekawy też przypadek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prawie milionowym budżetem! Ile osób tam pracuje?

Stąd powstaje moje pytanie w jaki sposób Urząd Miejski projektuje budżet na działanie jednostek budżetowych, nie znając, choćby tak ważnego parametru, jak liczba pracowników w tych jednostkach? Nie mówiąc już o tym, że burmistrz Chojnic wypowiada się na konferencjach o etatach nauczycielskich w szkołach i groźbach problemów, jakie mają powstać podczas likwidacji gimnazjów w związku z redukcjami etatów... Interesująca kwestia w kontekście tego, że jednostki budżetowe muszą podawać UM dane do wykonania budżetu.

Dobrze, że Urząd Miejski jest w stanie podać ile osób pracuje w ratuszu miejskim..., a pracuje tam obecnie ok. 250 osób!


W związku z taką odpowiedzią UM, zadałem dziś kilka dodatkowych pytań:


Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej składam zapytanie o to:

- na jakiej podstawie Urząd Miejski wylicza budżet dla jednostek budżetowych;

- na podstawie jakich danych Urząd Miejski wylicza budżet dla jednostek budżetowych;

- w jaki sposób następuje rozliczenie budżetu na wynagrodzenia, pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach, a jednostkami budżetowymi?