Moje publikacje


Artykuły:

M. Wałdoch, Elity Polityczne – realizują i zabezpieczają interes własny czy społeczny?, „Słowo Młodych”2007, ISSN 1897-9556 , nr 1/(1).

M. Wałdoch, Walki obronne na ziemi chojnickiej 1 września 1939 roku, „Słowo Młodych” 2007, ISSN 1897 – 9556, nr 2/(2).

M. Wałdoch, Krótka historia idei społeczeństwa obywatelskiego, „Słowo Młodych” 2008, ISSN 1897-9556, nr 1/(4).

M. Wałdoch, Jerzy Giedroyć i Zespół Kultury, „Słowo Młodych” ISSN 1897-9556, nr 2/(5)2008.

M. Wałdoch, Teoria krytyczna jako metoda analizy politycznej. Badania własne, „Słowo  Młodych” ISSN 1897-9556, nr 3/(6)2008.

M. Wałdoch, Asymilacja Kosznajderii?, „Słowo Młodych” 2008,  ISSN 1897 – 9556, nr 4/(8).

M. Wałdoch, Teoria krytyczna jako metoda analizy politycznej, „Świat Idei i Polityki” 2008, ISSN 1643 – 8442, Tom 8.

M. Wałdoch, Asymilacja Kosznajderii. Mit współczesnej historiografii? [w:] W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gańskiego, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Heleny Głogowskiej i Andrzeja Waśkiewicza, Gdańsk 2011.

M. Wałdoch, Geneza systemu politycznego Nowej Zelandii, cz.I, „Słowo Młodych” nr 1-2 (8-9) rok 2009.

M. Wałdoch, Geneza systemu politycznego Nowej Zelandii. Cz. II Zagadnienia metodologiczne analizy systemowej, „Słowo Młodych” nr 3 (10) 2009 - 2 (13) 2010.

M. Wałdoch, GONGO – paradoks społeczeństwa obywatelskiego?, „Słowo Młodych”, nr 3 (10) 2009 - 2 (13) 2010.

M. Wałdoch, Dyskurs władzy o Osiedlu Polskich Dzieci w Pahiatua, „Słowo Młodych”, nr 14 – 15, rok 2010.


M. Wałdoch, Sztandar 1 batalionu strzelców z Chojnic, „Słowo Młodych”2009-2010, nr 3 (10) - 2 (13).

M. Wałdoch, Polskie dzieci w Pahiatua, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, ISSN 1732-5641.

M. Wałdoch, Powstanie i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych w gminie Chojnice we wspomnieniach Franciszka Gemby i Ignacego Guenthera, "Słowo Młodych", 1/(16)2011-4/(23)2012, rok V.

M. Wałdoch, Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa
Drugiej Rzeczpospolitej. Przypadek chojnicki, "Słowo Młodych", 1/(16)2011-4/(23)2012, rok V.


M. Wałdoch, Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa
Drugiej Rzeczpospolitej. Przypadek chojnicki, "Słupskie Studia Historyczne", nr 19, ISSN 1641 - 9650.

M. Wałdoch, M. Pestka - Lehmann, Wspomnienie o żołnierzu Straży Granicznej Inspektoratu Chojnice st. przod. Stefanie Pestka (1897 – 1939),"Słowo Młodych", 1/(16)2011-4/(23)2012, rok V.

M. Wałdoch, Sprawa o szpiegostwo Józefa Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa II RP (1924 – 1925),Struktura afery szpiegowskiej, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość" 2013, t. X. M. Wałdoch, Sprawa o szpiegostwo Józefa Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa II RP (1924 – 1925),Próba rekonstrukcji afery szpiegowskiej, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość 2014, t. XI.

M. Wałdoch, Nowa Zelandia i tamtejsza Polonia w dokumentach służb specjalnych PRL, "Acta Pomerania" 2014, nr 5.  

M. Wałdoch, Kształtowanie się polityki imigracyjnej w Nowej Zelandii, w druku.


M. Wałdoch, Działalność kobiet w nowozelandzkich środowiskach polonijnych, w druku.


M. Wałdoch, New Zealand: idea of nation, "Cywilizacja i Polityka" 2015, nr 13, s. 193-209.

M. Wałdoch, Caucus: nowozelandzkie "jądro władzy" i determinant decyzji politycznych, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość" 2015, tom XII.


M. Wałdoch, Obraz podziałów socjopolitycznych wsi chojnickiej w karnawale "Solidarności", Zeszyty Chojnickie" 2015, nr 31.

M. Wałdoch, O znakach postkomunizmu w postawach lokalnych aktorów politycznych w Chojnicach, "Studia Polityczne" 2016, 3/(43). Dostęp: http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/sp43.htm

M. Wałdoch, Konflikt polityczny w środowisku Polonii nowozelandzkiej na tle obchodów Milenium Chrztu Polski, [w:] Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956-1966/1967), red. B. Noszczak, Warszawa 2017. 

M. Wałdoch, Dociekliwi jako nowy ruch społeczny: aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Nowej Zelandii, "Politeja" 2017, nr 48.


M. Wałdoch, Polityka faktów dokonanych: Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku we władzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii Robotniczej, "Zeszyty Chojnickie" 2016, nr 32.

M. Wałdoch, Nowa Zelandia: wpływ czynników globalizacji na rozwój polityki imigracyjnej, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2017, z. 1/(163).

M. Wałdoch, Bariery konsolidacji demokracji lokalnej: prezentyzm i recentywizm, "Świat Idei i Polityki" 2016, tom 15.

M. Wałdoch, Zmiana ordynacji wyborczej jako determinanta życia politycznego społeczności lokalnych w pięciu miastach pomorskich (2006-2014), "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 2016.

M. Wałdoch, Analiza wpływu zmiany ordynacji wyborczej na życie polityczne społeczności lokalnych: dysproporcje wyborcze w pięciu miastach pomorskich (2006-2014), "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 2016.

M. Wałdoch, Postawy polityczne w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce, "Cywilizacja i Polityka" 2017, nr 15.

M. Wałdoch, Chojnicka bezpieka wobec duchowieństwa i działalności opozycji demokratycznej w Chojnicach w latach 1983-1986, "Zeszyty Chojnickie" 2017.

M. Wałdoch, Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Chojnicach (1983-1989): ludzie i działalność polityczna, "Zeszyty Chojnickie" 2017. 

M. Wałdoch, Psychoza tłumu: "uzdrowiciel" Calvin Harris jako fenomen społeczny PRL, "Zeszyty Chojnickie" 2017.

M. Wałdoch, Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 2017, t. XIV

M. Wałdoch, Księża w procesie integracji opozycji demokratycznej w Chojnicach w latach 1983-1989, w druku.

M. Wałdoch, Samospaleńcy jako nowy ruch społeczny? Próba systematyzacji zjawiska w ujęciu integralnym i systemowym, "Świat Idei i Polityki" 2017, tom 16.

M. Wałdoch,Wpływ dyskursu o polityce imigracyjnej na wyniki wyborów parlamentarnych 2017 roku w Nowej Zelandii, "Prawo i Polityka" 2018, tom 8.

M. Wałdoch, Statofobia jako przyczyna cofania się fali demokratyzacji, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" - 2018, T. 15, s. 97-124.

M. Wałdoch, Strategie cyberbezpieczeństwa Nowej Zelandii i Polski w procesie globalizacji
"Świat Idei i Polityki", 2018.

M. Wałdoch, Echo natury: o politycznych skutkach katastrofy naturalnej w Borach Tucholskich w 2017 roku, "Studia Polityczne" 2019, 47 nr 3, s. 109-123.

M. Wałdoch, Dociekliwi jako nowy ruch społeczny: aspekty polityczne realizacji prawa
dostępu do informacji publicznej w Polsce, "Politeja" 2019, nr 62. 

M. Wałdoch,  Access to public information as a political sciences technique: what and how should be studied, and what for? "Świat Idei i Polityki" 2019. 


Artykuły popularno - naukowe:

M. Wałdoch, A. Lorbiecki, Wampir z Chojnic, „Biuletyn Powiernictwa Polskiego”, nr 7/(2007).

M. Wałdoch, Artysta i Jego dzieło, „W Rodzinie”, 9 września 2008. 

M. Wałdoch, Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona w Chojnicach cz. 1, "Bezpłatny Informator Chojnice24" 2012, 23 lutego. 


M. Wałdoch, Polityka sowieckiego okupanta. Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona w Chojnicach cz. 2, "Bezpłatny Informator Chojnice24" 2012, 1 marca. 


M. Wałdoch, Stefan Pestka - bohater ziemi chojnickiej, "Bezpłatny Informator Chojnice24" 2012, 6 września. 


M. Wałdoch, Czy w 1939 spadły niemieckie pociski gazowe na Chojnice?, "Bezpłatny Informator Chojnice24" 2012, 12 kwietnia. 

M. Wałdoch, vel. Henryk Wieliczko, Chojnice oczami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w 1956 roku:

cz. 1: http://chojnice24.pl/artykul/10360/chojnice-oczami-pubp-w-1956-roku-cz-1/

cz. 2: http://chojnice24.pl/artykul/10455/chojnice-oczami-pubp-w-1956-roku-cz-2/

cz. 3: http://chojnice24.pl/artykul/10527/chojnice-oczami-pubp-w-1956-roku-cz-3/

M. Wałdoch, Święta 1 i 3 maja w dokumentach KM PZPR, Internet: http://chojnice24.pl/artykul/12747/swieta-1-i-3-maja-81-w-dokumentach-km-pzpr/ .

M. Wałdoch, Sowiecki szpieg w Chojnicach, "Kwartalnik Chojnicki", nr 6, październik - grudzień 2013.

M. Wałdoch, Represje polityczne w Chojnicach w latach 80. XX wieku, Internet:  http://chojnice24.pl/artykul/20287/represje-polityczne-w-chojnicach-w-latach-80-xx-w/

M. Wałdoch, Tajemnice PRL-u: operacja "Zorza", Internet: http://chojnice24.pl/artykul/20132/tajemnice-prl-u-operacja-zorza/

M. Wałdoch, Tajemnice PRL-u: pociągi specjalne kryptonim 'Tamara', Internet: http://chojnice24.pl/artykul/20132/tajemnice-prl-u-operacja-zorza/

M. Wałdoch, Zmiana polityczna oczami chojnickiego stalinisty, Internet: http://chojnice24.pl/artykul/21852/zmiana-polityczna-oczami-chojnickiego-stalinisty/

M. Wałdoch, Polityka Sowietów w Chojnicach: Internet: http://chojnice24.pl/artykul/17497/polityka-sowietow-w-chojnicach/


J. Woziński, M. Wałdoch, Rytel: wielki wicher wokół małej gminy, "Warszawska Gazeta" 26 stycznia - 1 lutego 2018.

M. Wałdoch, Nieznane fakty: II wojna światowa wybuchła w Chojnicach o godzinie 4:23! https://pl.blastingnews.com/felietony/2016/09/nieznane-fakty-ii-wojna-swiatowa-wybuchla-w-chojnicach-o-godzinie-4-23-001093319.html

M. Wałdoch, W imię interesu społecznego: wygrał już 300 procesów z instytucjami państwowymi, https://pl.blastingnews.com/felietony/2016/08/w-imie-interesu-spolecznego-wygral-juz-300-procesow-z-instytucjami-panstwowymi-001079725.html

Książki:
- redakcja:

K. Ichnowska, Maksymilian Ichnowski. Życie, twórczość, działalność regionalna i genealogiczna, Chojnice 2009 – opracowanie i przygotowanie do druku – M. Wałdoch.

L. Jarosz, Franciszek Jakubowski. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Chojnice 2010 – redakcja książki M. Wałdoch.- autorstwo:


A. Lorbiecki, M. Wałdoch, Chojnice 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014, data wydania: 4 września 2014.W. Smith, Opowieść rzeźnika. Morderstwo i antysemityzm w Chojnicach, oryginaly tytuł: The Butcher's Tale, przekład Marcin Wałdoch, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, Chojnice 2015.
M. Wałdoch, O chojnickim karnawale "Solidarności". Kształtowanie się i rola nowego ruchu społecznego w warunkach lokalnych (1980-1981), Stowarzyszenie Arcana Historii, Chojnice 2015.
Książka dostępna jest poprzez stronę https://www.academia.edu/15053791/O_chojnickim_karnawale_Solidarno%C5%9Bci_._Kszta%C5%82towanie_si%C4%99_i_rola_nowego_ruchu_spo%C5%82ecznego_w_warunkach_lokalnych_1980-1981_M._Wa%C5%82doch_Chojnice_2015_ss._265  

Książka nominowana w 2016 r. do nagrody głównej w Finale VIII Edycji Konkursu im. prof. Tomasza Strzembosza, Fundacji im. prof. Tomasza Strzembosza: http://www.fundacjastrzembosza.pl/ .A. Lorbiecki, M. Wałdoch, Chojnice 1939, Warszawa: De Agostini, 2015. M. Wałdoch, Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji, Chojnice: Stowarzyszenie Arcana 2017. Książka w wersji e-book: https://www.academia.edu/33703837/Chojnicki_czerwiec_89._Studium_lokalne_fali_uderzeniowej_procesu_demokratyzacji_M._Wa%C5%82doch_Chojnice_2017_ss._182

Redakcja:

Wszystkie numery periodyku "Słowo Młodych", lata 2007 - 2013, ISSN 1897 - 9556.

Recenzje:

M. Wałdoch: Michał Soska: Pamięć o ofiarach grudnia 1970, „Słowo Młodych”, nr 3 (10) 2009 - 2 (13) 2010.

M. Wałdoch: Helmut Walser Smith, The Butcher’s Tale: Murder and Anti – Semitism in a German Town, “Słowo Młodych”, nr 14 – 15, rok 2010.

M. Wałdoch: Andrzej Ortmann: Przydrożne znaki pobożności ludowej, "Słowo Młodych" 2010, nr 3(14)-4(15).


M. Wałdoch: Inequality. A New Zealand Crisis, ed. Max Rashbrooke, "Cywilizacja i Polityka" 2015, nr 13.

M. Wałdoch: Inequality. A New Zealand Crisis, ed. Max Rashbrooke, "Journal of New Zealand and Pacific Studies" 2016. 


M. Wałdoch: Marcin Grabowski, Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss.  321, "Świat Idei i Polityki" 2017, nr 16. 

M. Wałdoch: Paweł Malendowicz, Polonia amerykańska. Współczesność determinowana politycznością. Zbiór studiów, Bydgoszcz-Chicago 2018, ss. 178 , "Świat Idei i Polityki" 2018. 

M. Wałdoch: Leszek Sykulski, Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2019, ss. 160, "Świat Idei i Polityki" 2019. 


M. Wałdoch: Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Kruk, Kraków 2019, ss. 559, "Świat Idei i Polityki" 2019. 

M. Wałdoch: Jan Waskan, Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, ss. 311. 

Postaram się uaktualniać bibliografię w miarę moich możliwości. Jeśli ktoś z Czytelników bloga jest zainteresowany artykułami, odsyłam do tytułów, ewentualnie mogę przesłać artykuł w pdf. Niektóre z nich są też dostępne na stronie academia.edu : https://independent.academia.edu/MarcinWa%C5%82doch .

Follow me on Academia.edu


Prace naukowo-badawcze (niepublikowane dotąd):

Polacy w Nowej Zelandii w procesie globalizacji i dywersyfikacji świata, praca doktorska w zakresie nauk o polityce. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obroniona 26 IV 2016 r.  Profil w Bazie Ludzi Nauki Polskiej:
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=275355&lang=pl

Elementy koncepcji i myśli pisarzy i publicystów paryskiej "Kultury" w polityce wschodniej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, praca magisterska, politologia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza