piątek, 18 maja 2018

Odpowiedzi ze szpitala na moje pytania


Po długim czasie oczekiwania uzyskałem pisemne odpowiedzi na moje pytania skierowane do wicestarosty i zarazem przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, jak i do Dyrektora Bonny (o tej sprawie pisałem tutaj). Uważam, że stanowią interesującą lekturę. Szczególnie, że odpowiedzi nie zawsze są merytoryczne i nie zawsze odpowiadają faktycznemu stanowi prawnemu. Dalej, zarządzający szpitalem odpowiadają mi, oczywiście jak potrafią impertynencko, że Rzecznik Praw Pacjentów powoływany jest przez premiera, kiedy ja pytam o rzecznika praw pacjenta w chojnickim szpitalu, a który powinien zostać przez szpital zatrudniony. Bonna sam na jednym z posiedzeń Rady Społecznej twierdził, że funkcję rzecznika praw pacjenta w szpitalu powierzy komuś, kto już pracuje w szpitalu, ja zaś nalegałem, na stworzenie odrębnego stanowiska. Jest w tych odpowiedziach też niec zagadek o których rozwiązanie postaram się w bliższej przyszłości. 

Moje pytania - kolor niebieski - odpowiedzi od p. Bonny i Szczepańskiego, poniżej nich. 

1. Brak certyfikatów na dary z Niemiec, ze szpitala w Emsdetten, dla szpitala w Chojnicach. Czy łóżka, szafy, kozetki, stojaki do kroplówek, taborety, ławki i kołdry - można przyjąć bez certyfikatów? Bo dary certyfikatów nie mają, co potwierdził Szpital Specjalistyczny pismem do mnie w dniu
24 listopada 2017 r.
Otrzymany sprzęt medyczny w postaci łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, stojaków do kroplówek, kozetek lekarskich, krzeseł, ławek i taboretów został sprawdzony przez naszych pracowników technicznych i został zakwalifikowany, jako bezpieczny do użytkowania w naszym szpitalu. Ewentualne usterki lub uszkodzenia wynikające z bieżącego użytkowania są usuwane. Otrzymany sprzęt to proste i nieskomplikowane urządzenia. Należy domniemywać w stu procentach, że niemiecki szpital nie pozwoliłby sobie na użytkowanie wyposażenia bez wymaganych certyfikatów. Z uwagi na likwidację szpitala uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe.
2. Dlaczego przeniesiono akceptację (uprawienie) sprawozdania rocznego szpitala z Rady Powiatu na Zarząd Powiatu - pytanie do M. Szczepańskiego.
Roczne sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez Radę Powiatu Chojnickiego.
3. Jak wygląda realizacja planu naprawczego chojnickiego szpitala?
a)      W IV kwartale 2017 roku zostały utworzone dwa nowe stanowiska do dializ pacjentów oraz został skrócony czas pracy stacji dializ. Obecnie bierzemy udział w konkursie zmieniającym warunki finansowania dla stacji dializ.
b)      Aktualnie trwa analiza poniesionych kosztów w 2017 rok oraz analiza ostatniego kwartału 2017 roku, w którym działalność szpitala była finansowana ryczałtem. 
c)       W wyniku rozmów z personelem szpitalnego oddziału ratunkowego ustaliliśmy, że program działający w tym obszarze wymaga aktualizacji i wprowadzenia usprawnień, aby w krótszym czasie zaewidencjonować wszystkie zrealizowane procedury. Trwają prace nad aktualizacją oprogramowania działającego w tym obszarze. 
d)      Jesteśmy partnerem w projekcie na wymianę oświetlenia realizowanym przez Gminę Czersk. Zakończyliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokona wymiany oświetlenia.
e)      Szpital podpisał umowę na finansowanie świadczeń medycznych w oddziale urologicznym od października 2017 roku.
f)       Prowadzimy rozmowy oraz korespondencję w sprawie podwyższenia finansowania dla szpitala. Oczekujemy zmiany Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne prowadzonego przez wojewodę pomorskiego w zakresie karetki specjalistycznej z lekarzem stacjonującej w Czersku na karetkę podstawową, w której składzie pracują ratownicy, pielęgniarki. Zwracamy również uwagę na wycenę dobokaretki specjalistycznej, która jest niedoszacowana w zakresie wynagrodzenia dla lekarza.
g)      Wystosowaliśmy pisma do samorządów na terenie powiatu chojnickiego z prośbą
o dofinansowanie rozbudowy SOR w szpitalu. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie
z Powiatem Chojnickim na kwotę 500 tys. zł oraz mamy zapewnienie z Gminy Czersk o wsparciu na kwotę 50 tys. zł. Oczekujemy na pozostałe odpowiedzi.
4. Jak wygląda polityka kadrowa szpitala w ujęciu długofalowym?
Długofalowa polityka kadrowa szpitala oparta jest na zapewnieniu optymalnego stanu zatrudnienia na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy, w obecnych czasach będącym rynkiem pracownika.
Polityka kadrowa realizowana jest poprzez podejmowanie wielu działań zarówno bezpośrednich jak i pośrednich:
- organizowanie staży potencjalnych pracowników,
- współpraca z uczelniami medycznymi polegająca na organizowaniu praktyk dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, dietetyków i innych adeptów zawodów medycznych,
- współpraca z nowo otwartą szkołą dla pielęgniarek,
- współpraca ze szkołą medyczną (Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach) poprzez umożliwienie odbywania praktyk,
- tworzenie miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy poprzez uzyskanie akredytacji na prowadzenie specjalizacji w różnych dziedzinach,
- organizacja praktyk dla pracowników niemedycznych (pracownicy administracji, informatycy, księgowi itp.),
- współpraca z wieloma szkołami w organizacji tzw. „tygodni przedsiębiorczości”,
- udział w targach pracy,
- nacisk na podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację kursów, konferencji a także delegowanie poszczególnych pracowników na szkolenia.
- stosowanie elastycznych form zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa zlecenie,
- opracowywanie minimalnych norm zatrudnienia lekarzy, minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, planu zatrudnienia, opisów stanowisk pracy,
- umożliwianie i pomoc personelowi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
- przeprowadzanie okresowej oceny pracownika,
- utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6% w celu zwolnienia z wpłat PFRON,
- współpraca z PUP.
5. Dlaczego szpital nie przystąpił do przetargu na rehabilitację kardiologiczną, skoro jest oddział kardiologii?
Oddział kardiologiczny a oddział rehabilitacji a oddział rehabilitacji kardiologicznej to dwa oddzielne byty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, oddział kardiologiczny rejestruje się pod kodem 4100, a oddział rehabilitacji kardiologicznej pod kodem 4308.
Ogłoszony przez NFZ we wrześniu 2017 r. konkurs na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej swoim zakresem obejmował rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych realizowany w oddziale lub ośrodku rehabilitacji kardiologicznej.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert na powyższy zakres świadczeń jest posiadanie w swojej strukturze oddziału rehabilitacji kardiologicznej (Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej).
W planach inwestycyjnych szpitala, które są znane Radzie Społecznej nigdy nie było utworzenia w szpitalu oddziału rehabilitacji kardiologicznej.
6. Czy kardiologia w ZLO w Jarcewie, to dobre rozwiązanie dla pacjentów szpitala po zabiegach
w szpitalu?
Najbliższe ośrodki, w których przed 1 grudnia 2017 r. pacjenci mogli skorzystać z dostępu do rehabilitacji kardiologicznej znajdowały się w oddalonych o ponad 70 km od Chojnic Szymbarku
i Starogardzie Gdańskim. Od 1 grudnia 2017 r. pacjenci mogą korzystać z dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w oddalonym o kilka kilometrów od Chojnic Szpitala w Jarcewie.
7. Sprawa Therapeutici - czy to był jedyny ofertent w konkursie na usługi ratownictwa medycznego, czy byli inni w konkursie rozstrzygniętym w grudniu 2017?
W konkursie ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr 2/2017, na zakres świadczeń obejmujący zespół ratownictwa medycznego w Czersku i Brusach wpłynęła 1 oferta. Oferent: Therapeutica sp. z o.o.
8. Czy sprawdził Pan - do Bonny - uczciwość właściciela Therapeutici, to czy opłaca zobowiązania wobec ZUS i inne świadczenia wobec pracowników, w tym ratowników medycznych?
Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach nie wymagają składania oświadczeń ani zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani oświadczeń o niezaleganiu
z wypłacaniem świadczeń wobec pracowników. W/w konkurs jest ogłoszony na warunkach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
9. Dlaczego Szpital Specjalistyczny w Chojnicach sam nie prowadzi ratownictwa medycznego, przecież na to jest kontrakt z NFZ i to może być źródłem pieniędzy dla szpitala. Inne szpitale w regionie same prowadzą ratownictwo medyczne, dlaczego szpital chojnicki obrał inną strategię?
To nieprawda, że chojnicki szpital nie prowadzi ratownictwa medycznego. Szpital w Chojnicach jest jedynym dysponentem ratownictwa medycznego na obszarze powiatu chojnickiego oraz gminy Czarna Woda. W ramach kontraktu z NFZ finansowane jest funkcjonowanie 4 zespołów (2 podstawowe i 2 specjalistyczne). Wartość umowy i zakres świadczeń można sprawdzić w ogólnodostępnej wyszukiwarce „Informator o umowach” na stronie NFZ.
10 . Czy uwzględniono moje uwagi z poprzedniego posiedzenia do schematu organizacyjnego szpitala (wysłałem dokumenty na maila do starostwa i do szpitala).
Uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ schemat organizacyjny posiada właściwą nazwę „komitet ds. jakości”. Komitet został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 2A/2010 oraz jego zmianą 51/2018.
11. Dla ilu lekarzy był kontrakt na 11,3 mln złotych na pierwsze półrocze 2017 r. Ostatnio nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi od dyrektora szpitala, usłyszałem jedynie od p. Bonny, że cyt. "dla wielu".
Na koniec 2017 roku w szpitalu było 155 lekarzy, którzy świadczą usługi w ramach umów
o świadczenia usług medycznych.
12. W szpitalu powinien być Rzecznik Praw Pacjenta, czy dyrektor już wie, jakie są uwarunkowania prawne powołania Rzecznika Praw Pacjenta, obiecał sprawę sprawdzić i wyjaśnić już trzy miesiące temu.
Szanowny Panie Marcinie Wałdoch. Rzecznika Praw Pacjenta powołuje Prezes Rady Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
13. Czy apteka w szpitalu zostanie zlikwidowana? Czy jest jakiś spór pomiędzy szpitalem a apteką? Jesli jest, to jakiego rodzaju? Czy po rozwiązaniu umowy z obecnym właścicielem apteki, prawo zezwoli na otwarcie nowej apteki w szpitalu?
[ODPOWIEDŹ USUNIĘTA CELOWO PRZEZE MNIE, PRZEZ WZGLĄD NA TRWAJĄCY SPÓR SĄDOWY]. 
14. Są nowe informacje w sprawie realizacji recept refundowanych i mam 1300 stron dokumentacji
z NFZ, z której wnioski chcę przedstawić Radzie Społecznej. - Ważne - policja zatrzymała ostatnio osobę spoza Chojnic, która fałszowała recepty i realizowała je w Chojnicach. Czy dyrekcja interesowała się sprawą?
Szpital w ramach zawartych z NFZ umów zobowiązany jest do wystawiania na rzecz pacjentów ubezpieczonych recept refundowanych. Do nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji recept uprawniony jest w szczególności Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a także w zakresie refundacji Narodowy Fundusz Zdrowia.
15. Czy będę dopuszczony do pracy w komisji ds. jakości w Szpitalu Specjalistycznym?
Konieczność funkcjonowania w szpitalu komitetu ds. jakości wynika ze standardu akredytacyjnego
nr PJ 1.2, „w skład którego wchodzą pracownicy medyczni i inne osoby zatrudnione w szpitalu”. Nie będzie Pan dopuszczony do pracy w tym komitecie.
16. O konflikcie interesów - p. Bonna został przewodniczącym PO, czy to nie wyklucza możliwości dalszego pełnienia stanowiska, skoro przewodniczącym Rady Społecznej jest członek PO, który jest partyjnym podwładnym dyrektora szpitala? Kto powinien zrezygnować z funkcji? Przewodniczący czy dyrektor w takim układzie?
Zgodnie z zapisami zawartymi w Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi m.in. wolność słowa, wolność sumienia i wyznania, a także w rozdziale dotyczącym wolności i praw politycznych (art. 58) dobrowolność w zakresie zrzeszania się.
Rada społeczna (wg ustawy o działalności leczniczej) dla kierownika podmiotu leczniczego pełni funkcję doradczą. Jej zadaniem jest przedstawianie kierownikowi podmiotu wniosków i opinii w różnych sprawach określonych w ustawie.
17. Jak funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Czy z tego funduszu wypłacono zapomogi dla osób, które ucierpiały w kataklizmie sierpniowym? Jakie są potrzeby? Jak rozdziela się środki? Kto jest przewodniczącym, kto powołuje komisję?
  1. świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych reguluje Regulamin ZFŚS;
  2. w 2017 roku ze środków ZFŚS udzielono pomocy finansowej dla osób, które ucierpiały
    w kataklizmie sierpniowym;
  3. Komisja ds. przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podejmuje decyzje o przydziale środków zgodnie z Regulaminem ZFŚS;
  4. przewodniczącą Komisji do spraw przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest Pani Beata Kubkowska;
  5. Komisję powołuje dyrektor, tworzy się z przedstawicieli każdego związku zawodowego, po jednym przedstawicielu wskazanym przez dany związek zawodowy, oraz jednego przedstawiciela wskazanego przez dyrektora;