piątek, 18 marca 2016

Wniosek mieszkańca

Dziś wysłałem swój wniosek do Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przywrócenia ordynacji proporcjonalnej w Chojnicach i stworzenia 7 okręgów wyborczych, zamiast 21. Wszelkie negatywne zjawiska związane z obecnie obowiązującą ordynacją zaprezentowałem już wcześniej na swoim blogu: http://polityka-chojnice.blogspot.com/2016/03/przywrocmy-proporcje.html . 


Treść mojego wniosku:

                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach
                                                                       Pan Mirosław Janowski
                                                                       Urząd Miejski w Chojnicach
                                                                       Stary Rynek 1
                                                                       89-600 Chojnice

WNIOSEK
            Niniejszym pismem składam wniosek do przedłożenia Wysokiej Radzie, następującej treści:
1.      Wnioskuję o przywrócenie w Chojnicach proporcjonalnej ordynacji wyborczej i podziale Miasta Chojnice na 7 okręgów wyborczych w których wybierać się będzie po 3 radnych do Rady Miejskiej w Chojnicach w każdorazowych wyborach samorządowych. Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno: (a) duża liczba negatywnych zjawisk związanych z obecnie przyjętą ordynacją Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), jak i (b) rzeczywisty podział miasta na jednostki pomocnicze (osiedla – samorządy mieszkańców), których granice powinny się pokrywać z granicami przyjętych okręgów wyborczych, a obecnie nie pokrywają się z nimi, wręcz JOW-y szatkują osiedla rozbijając ich spójność i integralność.
(a)    Wśród negatywnych zjawisk związanych z przyjętą w 2012 r. przez Radę Miejską ordynacją wyborczą w mieście (czyli z JOW) i po raz pierwszy zastosowaną w wyborach samorządowych w 2014 r. wymienić należy:
- bardzo niskie zaangażowanie mieszkańców korzystających z biernego prawa wyborczego  (prawo do  wybieralności, liczba kandydujących, która w 2006 r. wyniosła 220 osób, a spadła w 2014 r. do 82 osób), co nie sprzyja ogólnemu zaangażowaniu się mieszkańców w życie lokalnej wspólnoty;
- bardzo niska frekwencja wyborcza w 2014 r. (40,59%) wobec 49,23% w 2006 r.
- wielka liczba zmarnowanych głosów, tj. nie mających reprezentacji w Radzie Miejskiej, liczba zmarnowanych głosów w 2014 r. to 6431 wobec 803 w 2010 r. i 1582 w 2006 r.
- ogromna nadreprezentacja zwycięskiego komitetu, tj. KWW Arseniusza Finstera, który w 2006 r. uzyskując poparcie wyborcze na poziomie 31,89% otrzymał 9 mandatów, a w 2010 r. uzyskując poparcie wyborcze na poziomie 45,21% otrzymał 10 mandatów, a przy ordynacji większościowej i jednomandatowych 21 okręgach uzyskując poparcie wyborcze na poziomie 35,47% otrzymał 16 mandatów.
(b) Winno się utworzyć 7 okręgów wyborczych w których będzie się wybierać po 3 radnych, według modelu: Okręgi; 1. Osiedle Nr 2; 2. Osiedle Nr 3; 3. Osiedle Nr 4; 4. Osiedle Nr 5; 5. Osiedle Nr 6 i 8; 6. Osiedle Nr 1 i 7; 7. Osiedle Nr 9 i 10.
2. W razie nie uwzględnienia mojego wniosku przez Wysoką Radę w punkcie 1 i zachowania obecnie obowiązującej ordynacji i podziału Miasta Chojnice na 21 okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej, należy koniecznie zmienić zapisy Statutu Miasta Chojnice w Rozdziale VII – Zasady działania klubów radnych, w ten sposób, że umożliwi się powoływanie klubu radnego, zamiast klubu radnych.    W związku z tym wskazując, że do powołania klubu wystarczy zgłoszenie klubu i jego regulaminu przez jednego radnego, co będzie stało w zgodzie z przyjętą ordynacją jednomandatową i pozwoli na zachowanie niezależności działań w Radzie Miejskiej radnego wybranego z danego okręgu wyborczego i być może przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z biernego prawa wyborczego oraz frekwencji wyborczej. Obecnie istniejący zapis w Statucie Miasta, zmusza bowiem niezależnych radnych do pozostawania poza działalnością klubów radnych, przez co zgodnie ze Statutem radny taki, nie ma możliwości pełnienia mandatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podsumowując, Statut Miasta mając na względzie przyjętą przez Radę Miejską ordynację wyborczą w 2012 r. winien umożliwiać powoływanie jednoosobowych klubów radnych. Jeśli natomiast Rada Miejska zmieni ordynację wyborczą z większościowej i jednomandatowej na proporcjonalną, to nie ma konieczności zmian w Statucie Miasta Chojnice.

Załączniki:
- wykres: Wybory do Rady Miejskiej w Chojnicach 2006-2014 obraz zmiennych.

                                                                                                       
                                                                                                           Marcin Wałdoch