czwartek, 17 marca 2016

Moje sprostowanie do Czasu Chojnic

Poniżej znajduje się treść moje sprostowania, jakie wystosowałem w zeszłym tygodniu do redkacji "Czas Chojnic". 


Marcin Wałdoch                                                                                            Chojnice, dn. 10.03.2016

                                                                                                                             

                                                               Redaktor naczelny Michał Rytlewski                                                                                                                   „Czas Chojnic”
ul. Kręta 4
                                                                                                                             89-600 Chojnice

Żądanie zamieszczenia sprostowania
                Korzystając z zapisów Prawa prasowego, składam żądanie sprostowania informacji przedstawionych w artykule „Wałdoch doniósł na Palucha” w „Czasie Chojnic” z 10 marca 2016 r.  Z przedstawionymi tam rzekomymi faktami, nie zgadzam się, ponieważ jest tam wymieniona moja osoba , to składam stosowne żądanie sprostowania.

Sprostowanie
                W artykule Pana redaktora Michała Rytlewskiego informuje się Czytelnika, jakobym złożył do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez Mariusza Palucha, radnego powiatowego, członka Zarządu Powiatu oraz prezesa Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. w ten sposób, że miałem poinformować Prokuraturę, iż Mariusz Paluch w swoich dwóch oświadczeniach majątkowych poświadczył nieprawdę poprzez wykazanie w jednym oświadczeniu zgromadzonych środków pieniężnych w kwocie 10 tys. zł, a w drugim tego nie zrobił. Pan redaktor Michał Rytlewski myli się informując w ten sposób Czytelników. Przedmiotem mojego zawiadomienia złożonego na Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach było rzeczywiście podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mariusza Palucha polegającego na poświadczeniu nieprawdy, ale nie zawiadomiłem Prokuratury o fakcie rozbieżności w wykazywanych zgromadzonych środków, ale o tym, że Mariusz Paluch w jednym oświadczeniu majątkowym podaje, że pobiera wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Konarzynach Sp. z o. o., a w drugim oświadczeniu Mariusz Paluch ten fakt i to źródło dochodu zataja, co jest według mnie poświadczeniem nieprawdy. Mariusz Paluch jest osobą publiczną (radnym i prezesem Centrum Park) i jako taka osoba na mocy prawa udostępnia opinii publicznej i mieszkańcom powiatu chojnickiego oraz Miasta Chojnice swoje oświadczenia majątkowe do wglądu za pośrednictwem organów władzy samorządowej, tj. starosty chojnickiego i Burmistrza Miasta Chojnice, są to więc sprawy publiczne, wymagające precyzyjnego informowania opinii publicznej.                               

                                                                                                                              Marcin Wałdoch