poniedziałek, 13 listopada 2017

Jednym okiem

Różne grupy i obozy polityczne w Chojnicach patrzą na siebie jednym okiem - podglądają działalność przeciwników, ale starają się milczeć na jej temat w sferze publicznej - żeby czasami nie wypromować cudzych pomysłów, choćby były one dobrymi pomysłami.

Wiele razy taką postawę można było obserwować ze strony Urzędu Miejskiego, które ani słowa nie wypowiedział ustami Burmistrza o różnych inicjatywach w sferze miejskiej, a co gorsza, jeśli już się mówi o różnych inicjatywach środowisk Burmistrzowi nieprzychylnych, to raczej umniejsza się ich znaczenie na konferencjach, albo się je po prostu dyskredytuje - taką mamy kulturę polityczną? 

Niestety, nie lepiej wygląda kwestia działań opozycji skupionej w ramach PChS. Dla nich ważne są tylko i wyłącznie działania własne - chwalą się Biegiem dla Niepodległej, ale przy każdej okazji słowami Kaczmarka próbują mówić, tak samo postępował Burmistrz - innym organizacjom jak Arcanom Historii, czym powinniśmy się zajmować. Jak Arcana Historii - to według Kaczmarka jedynie do kwestii odnoszących się do historii. Czy idąc tym tropem PChS miało w ogóle prawo organizować Bieg dla Niepodległej? Czy organizatorem takiego biegu nie powinien być np. Florian? Pytania w mojej ocenie stawiane w ten sposób urągają sferze publicznej. Organizacje pozarządowe mają prawo wypełniać wszelkie luki działalności instytucji państwowych i samorządowych ogniskując i inicjując życie społeczne. 

Uważam, że inicjatywa PChS Bied dla Niepodległej, to świetna inicjatywa. Chciałbym tylko przypomnieć, że i Arcana Historii 10 listopada były współorganizatorem obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości - w podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się między innymi wykład Arkadiusza Kazańskiego z IPN Gdańsk. Zapis wykładu znajduje się na www.chojnice.tv. 

Problem więc jest następujący - organizacje społeczne konkurując ze sobą wzajemnie, nie powinny postępować jak monopolista sfery publicznej, nie powinny powielać błędów władzy samorządowej, należy wspólnie promować inicjatywy podejmowane przez różne środowiska, bo tylko w ten sposób ubogacimy kalendarz wydarzeń w Chojnicach i zachęcimy do udziału szerokie środowiska społeczne. 


O jawności życia publicznego

Zgodnie z zapowiedzią zgłosiliśmy jako Stowarzyszenie Arcana Historii listę postulatów, w trakcie konsultacji społecznych, do projektu Ustawy o jawności życia publicznego. Liczymy, że te postulaty zostaną wkrótce zamieszczone na oficjalnej stronie o procesie legislacji w Polsce. Przesłaliśmy następujące postulaty na ręce twórców projektu wskazanej ustawy:
W imieniu Stowarzyszenia Arcana Historii, zgłaszamy następujące uwagi do projektu Ustawy o jawności życia publicznego:

1. Stoimy na stanowisku, że włączenie zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej do Ustawy o jawności publicznego jest błędem. Prawa dostępu do informacji publicznej/pozyskiwania alternatywnej informacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętych w Powszechnej deklaracji praw człowieka. Obecnie ok. 90 państw świata posiada ustawodawstwo umożliwiające korzystanie z prawa dostępu do informacji publicznej. Nie znamy przypadku Państwa w którym przyznano by prawo dostępu do informacji publicznej łącząc to prawo dla obywateli z innymi prawa lub obowiązkami w jednym akcie prawnym, jak to się obecnie proponuje w projekcie Ustawy o jawności życia publicznego. Waga prawa dostępu do informacji publicznej wymaga regulowania tej kwestii odrębną ustawą - czyli tak, jak to ma miejsce dotychczas. 

2. Uważamy, że wprowadzenie kategorii "uporczywego obywatela" jest poważnym błędem i poza wymiarem prawnym, tworzącym barierę w realizacji praw człowieka, będzie też przyczyną uzasadnionych nowych ruchów społecznych, które będą wyrażały swój protest wobec takiego zapisu, czyli przyczyni się on do wzrostu napięć w społeczeństwie. 

3. W projekcie Ustawy o jawności życia publicznego zabrakło kwestii odnoszących się do sfery działalności prywatnych przedsiębiorstw. Szczególnie projekt powinien ujmować możliwości obywatelskiego monitoringu działań na styku biznesu i polityki. Obecnie na świecie (USA, Nowa Zelandia) coraz częściej prawo dostępu do informacji publicznej ewoluuje w kierunku możliwości monitorowania nie tylko działań administracji publicznej i polityków, ale też i działalności korporacji transnarodowych i narodowych, które korzystają z dóbr publicznych nie ponosząc tzw. odpowiedzialności społecznej za swoją działalność i unikając opodatkowania poprzez wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych.

4. Postulujemy wyłączenie kwestii prawa dostępu do informacji publicznej z projektu Ustawy o jawności życia publicznego i pracę nad nowelizacją Ustawy o dostępie do informacji publicznej w ten sposób, że:
- obywatele zyskają w określonym zakresie prawo uzyskiwania informacji publicznych z korporacji transnarodowych i narodowych;
- obywatel występujący z instytucją publiczną na drogę sądową w sporze o dostęp do informacji publicznej będzie zwolniony z opłat sądowych, które są skuteczną barierą przed kierowaniem spraw do Sądów Administracyjnych.

5. W projekcie Ustawy o jawności życia publicznego postulujemy wprowadzenie zapisów, które będą wymuszały na Państwowej Komisji Wyborczej publikację online sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które zakładane są na okoliczność wyborów samorządowych i powszechnych. Ponadto projekt winien ujmować konieczność publikacji wniosków o umorzenia podatków przez przedsiębiorstwa, które to wnioski kierowane są do władz gmin, tak aby obywatele mieli możliwość weryfikacji zasadności udzielania umorzeń od podatków od nieruchomości w gminach, bowiem proceder ten jest wyzyskiwany przez lokalnych włodarzy i ma charakter korupcjogenny, co potwierdziło orzecznictwo polskich sądów.