niedziela, 13 grudnia 2015

Stan wojenny w Chojnicach

Stan wojenny wprowadzony na terenie całego państwa 13 grudnia 1981 r., spowodował i w Chojnicach ogromne zmiany społeczne i polityczne. 

14 grudnia załoga WKS "Mostostal" w Chojncach podjęła próbę organizacji strajku okupacyjnego, która nie powiodła się, gdyż inicjatorom i załodze zagrożono pacyfikacją strajku przez wojsko zgromadzone wokół zakładu. W innych chojnickich zakładach myślano o wszczęciu strajku, ale na idei się skończyło. Zdawano sobie sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa, jakie wiązało się z wyrażeniem oporu wobec władzy ludowej w warunkach stanu wojennego. Dlatego nie podjęto strajku w PKP, ani też w innych przedsiębiorstwach. W wyniku wprowadzenia stanu wojennego, internowano z Chojnic trzech działaczy "Solidarności", tj. Stanisława Dembka, Ludwik Gólskiego i Zbigniewa Reszkowskiego. Lista internowanych zawierała jeszcze wcześniej dwa dodatkowe nazwiska chojnickich działaczy, którzy jednak uniknęli internowania. Internowanych oskarżono o działalność przeciwko porządkowi publicznemu. 

Podkreślić trzeba, że wprowadzenie stanu wojennego było niezgodne z ówcześnie nawet, obowiązującym prawem. Wprowadzono rządy junty wojskowej, powierzając władzę pozakonstytucyjnemu organowi, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). W ten sposób w apogeum weszły różnorakie formy represji politycznych, dla których rok 1981 nie był, ani końcem, ani początkiem, a po prostu symbolem z którym do dziś nie uporaliśmy się, jako naród i społeczeństwo dziedzicząc poprzez pamięć zbiorową złe nawyki, którymi społeczeństwo przesiąkło pod "sowieckim butem" po 1944 r. 

Do dziś, wydarzenia stanu wojennego na ziemi chojnickiej nie zostały przedstawione w literaturze, wiele wątków czeka też na wyjaśnienie i zbadanie. Być może na 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (2016 r.) uda się wydać monografię stanu wojennego na ziemi chojnickiej.